Banda Simfònica

Consulta d'assajos

Llegir més

Banda Jove

Banda Jovenil

Consulta d'assajos

Llegir més

Orquestra Simfònica

Orquestra Simfònica

Consulta d'assajos

Llegir més

Cor

coro

Consulta d'assajos

Llegir més

Socis


TÍTOL II: DELS SOCIS

CAPÍTOL I.

DELS DIFERENTS SOCIS I DE LA SEVA CAPACITAT PER SER-HO 

Article 8  .- Els socis podran ser: numeraris, jubilats, juvenils, d'honor, protectors i artístics. Article 9 .- Seran socis numeraris o de ple dret les persones físiques majors d'edat que no estiguin subjectes a cap condició legal per a l'exercici dels seus drets, que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació, que siguin amants de la música i de la convivència social, i, inscrits com a tals, satisfacin les corresponents quotes socials. Les persones jurídiques podran ser socis numeraris previ acord exprés del seu òrgan representatiu. Els socis numeraris es relacionaran en un Llibre de Registre per rigorós ordre d'antiguitat. Seran socis Jubilats els que, sent numeraris, · leguen aquesta condició i manifestin baixes possibilitats econòmiques, les quals seran comprovades per la junta directiva.

Article 10  .- Seran socis Juvenils els que, no aconsegueixen la majoria d'edat ni l'emancipació, siguin admesos com a tals i paguen els seus corresponents quotes. Es requerirà autorització o consentiment del pare, mare o persona que tingui la pàtria potestat o tutela, o que supleixen la seva capacitat. Un cop arribats a la majoria d'edat, serà indispensable la seva alta com a socis numeraris. Els socis juvenils no tindran vot ni podran accedir a càrrecs directius fins que assoleixin la majoria d'edat i tinguin plena capacitat d'obrar.

Article 11  .- Seran socis d'Honor aquells que pels seus mèrits o qualitats personals, o pels serveis prestats a la Societat, mereixin aquesta distinció, que serà atorgada per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. Seran socis Protectors els que així ho sol · licitin de l'Associació contribuint al sosteniment material de la mateixa, sense prendre part de la vida activa de l'entitat, i també ho seran els que administrativament estiguin regits per la Comissió de Dames i efectives les quotes assignades per ells. Aquests socis només podran ocupar càrrecs directius en l'esmentada Comissió de Dames, a excepció del que preveu l'Art. 39. Els socis d'Honor i Protectors no podran ser ni electors ni elegibles, i no tindran vot en les Assemblees Generals de l'Associació.

Article 12  .- Seran socis Artístics els músics que formin les bandes i orquestra i tot component de les seves formacions culturals i artístiques. Aquests podran participar en les Assemblees amb veu i vot semper que siguin majors d'edat i continuïn en actiu.

CAPÍTOL II.

DE LA ADQUISICIÓ I PÈRDUA  DE LA CONDICIÓ DE SOCI

Article 13 . Sol · licitud d'ingrés .- Els qui desitgin ingressar a l'Associació hauran de sol · licitar per escrit. Aquest fet serà exposat al tauler d'anuncis de l'Entitat durant 10 dies perquè dins d'aquest període es puguin presentar reclamacions contra l'admissió dels sol · licitants. La Junta Directiva, en veure la sol · licitud i les reclamacions, si n'hi hagués, aprovarà o denegarà la seva admissió. Contra la decisió de la Junta Directiva, els interessats podran recórrer davant la següent Assemblea General. En qualsevol cas, fins que no quedi satisfeta la quota d'entrada a la quantitat i forma assenyalada, no es adquirirà la condició de soci.

Article 14  .- Durant els tres mesos anteriors a la data de celebració d'eleccions internes per a càrrecs de la Junta Directiva, no s'adoptarà decisió sobre l'admissió de nous socis, per la qual cosa les sol · licituds d'ingrés que es produeixin, quedaran en suspens fins a l'efectiva celebració de les eleccions, als efectes que els sol · licitants no tenen vot en les mateixes.

Article 15 . Causes de baixa i pèrdua de la condició de soci .- Són causes de baixa en l'Associació: a

a) Fallecimiento

b) La pròpia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit a la Junta Directiva

c) No haver satisfet les quotes ordinàries i derrames extraordinàries acordades per una Assemblea General després d'un període de dos años

d) No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries

e) Per sanció disciplinària, previ expedient regulat sota els principis de presumpció d'innocència, inmediación, audiència i contradicción

f) Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent L'acord de expulsió o separació serà adoptat per la Junta Directiva, en resolució motivada, que serà notificada per escrit al sancionat, previ expedient disciplinari i audiència de l'interessat. La decisió en primera instància es podrà recórrer en el termini de quinze dies, i la resolució definitiva serà adoptada en la següent Assemblea General, quedant sota suspens la condició de soci de l'afectat durant aquest període de temps, així com drets i deures derivats de l'esmentada condició. En cas d'expulsió definitiva, el soci afectat no podrà ser admès de nou com a tal fins transcorreguts 3 anys des de la data de la resolució definitiva de l'expulsió. En el cas que algun familiar desitgi continuar pagant les quotes i obligacions econòmiques derivades de la condició de soci d'algun familiar difunt, podrà fer-ho i comunicar-ho a la Junta Directiva, podent conservar el nombre d'associat que consti en el registre de l'Associació.

CAPÍTOL III.

DRETS I DEURES DELS SOCIS

Article 16  .-. Són DRETS dels socis els següents:

  1. Assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu i vot, llevat de les excepcions fetes en els Art. 9, 10, 11 i 12.
  2. Elegir i ser escollit per a llocs de representació i exercici de càrrecs directius, excepte les excepcions fetes en els Art. 9, 10, 11 i 12. Per poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
  3. La participació en les activitats socials, en els equips de treball i assistència als actes culturals, musicals i recreatius que s'organitzin, observant les normes i requisits que s'estableixin en cada cas per la Junta Directiva
  4. Rebre informació adequada i suficient de l'administració i gestió de la Junta Directiva, la composició dels òrgans de govern i representació, ja que se li posin de manifest els comptes de despeses i ingressos de l'Associació, l'inventari i Balanç anual , Així com dels acords adoptats per la Junta Directiva i per l'Assemblea General
  5. Ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que donin lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si escau, imposi la sanció
  6. Impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estimi contraris a la Llei o els propis Estatuts
  7. Tenir un exemplar dels Estatuts Socials
  8. Fer ús dels béns i serveis comuns a l'Associació semper i quan es faci amb el respecte adequat, amb la condició que no vagi en contra de l'interès comú o no permeti l'ús al qual tenen dret els altres associats

Article 17  .- Són deures dels socis els següents:

a) acatar els presents Estatuts i complir els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General i per la Junta Directiva.

b) Abonar les quotes, d'entrada si n'hi hagués i ordinàries, pagar les derrames, i altres aportacions extraordinàries que acordi l'Assemblea General.

c) En cas que acceptin, exercir fidelment les obligacions dels càrrecs per als que hagin estat elegits o nomenats

d) Desa els modals i reparacions degudes en els actes oficials en que participin o assisteixin e) Guardar en relació als integrants de la Junta Directiva la consideració i compostura que exigeixen les bones relacions socials.

f) Respectar i fer respectar la utilització de béns i mobiliari social, així com demanar comportaments ètics en l'Entitat

g) Cooperar en la realització de les finalitats socials i en el bon funcionament, prestigi i engrandiment de l'Associació.

h) Notificar a la Junta Directiva els canvis de domicili personal i de la domiciliació bancària dels pagaments de les quotes i derrames.

Article 18  .- Els socis artístics se sotmetran, a més, als drets i obligacions que els corresponguin com a membres de les seves respectives seccions.